Bendrosios nuostatos

1. TARPININKAVIMO PASLAUGŲ ĮSIGYTI PREKES PAS UŽSIENIO PARDAVĖJUS (TOLIAU – TARPININKAVIMO) TAISYKLĖS (TOLIAU – TAISYKLĖS) TAIKOMOS KLIENTUI TEIKIANT UŽSAKYMĄ PAS APSIPIRKIMO TARPININKĄ MONEY MAGNET LTD (TOLIAU – TARPININKAS) DĖL TARPININKAVIMO PASLAUGŲ ĮSIGYTI PREKES IŠ INTERNETO SVETAINĖS IR SOCIALINIŲ TINKLŲ PASKYRŲ „AKCIJOSKITAIP.LT“ IR JŲ PARVEŽIMO.

2. TAIS ATVEJAIS, KAI KLIENTAS IŠ DALIES AR VISIŠKAI NEPRITARIA VISOMS ARBA TAM TIKRAI DALIAI TAISYKLIŲ, JIS PRIVALO NEPATEIKTI UŽSAKYMO PAS TARPININKĄ DĖL TARPININKAVIMO PASLAUGŲ ĮSIGYTI PREKES IR JŲ PARVEŽIMO. PRIEŠINGU ATVEJU LAIKOMA, JOG KLIENTAS SUSIPAŽINO IR BESĄLYGIŠKAI SUTIKO SU VISOMIS TAISYKLĖMIS.

3. TARPININKAS ATLEIDŽIAMAS NUO BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS TAIS ATVEJAIS, KAI NUOSTOLIAI KYLA DĖL TO, JOG KLIENTAS, NEATSIŽVELGDAMAS Į JAM TEIKIAMAS REKOMENDACIJAS IR SAVO ĮSIPAREIGOJIMUS, NESUSIPAŽINO SU TAISYKLĖMIS.

4. TARPININKAS TURI TEISĘ KOREGUOTI TAISYKLES. KLIENTUI TEIKIANT UŽSAKYMĄ PAS TARPININKĄ, TAIKOMOS TAISYKLĖS, GALIOJANČIOS UŽSAKYMO DĖL TARPININKAVIMO PASLAUGŲ ĮSIGYTI PREKES IR JŲ PARVEŽIMO PATEIKIMO MOMENTU. 

UŽSAKYMO APMOKĖJIMO IR PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

Klientas Tarpininko internetiniame puslapyje ar kitu nurodytu būdu užpildo užsakymo formą dėl tarpininkavimo paslaugų įsigyti Kliento išsirinktas prekes užsienio parduotuvėse ir jų parvežimo. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas tarpininkavimo užsakymas, įsigyjant Kliento išsirinktas prekes pas galutinius pardavėjus. Klientui atlikus užsakymą, Tarpininkas pateikia Klientui instrukciją apmokėjimui. Apmokėjus užsakymą, Tarpininkas užsako Kliento pageidaujamas prekes pas pardavėjus ir jos pristatomos į Tarpininko sandėliavimo patalpas. Vėliau prekės pargabenamos į Lietuvą, pristatomos Klientui pagal jo užsakyme nurodytą pageidaujamą prekių gavimo formą (pristatymas į namus, pristatymas į pašto siuntas ir kt.).

Rinkdamasis prekes Klientas patvirtina turintis pakankamai kompetencijos pasirinkti jam tinkamų savybių prekes ir teikdamas užsakymą pas Tarpininką patvirtina, kad jam yra žinoma, kad Tarpininkas teikia tik tarpininkavimo paslaugas įsigyti prekes ir jas pristatyti Klientui. Tarpininkui nekyla pardavėjo teisės ir pareigos prieš Klientą.

Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų Tarpininko pateikiamų pristatymo būdų variantų. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti užsakyme nurodytu adresu arba bus jo atstovas, galintis priimti pristatytas prekes.

Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Tarpininkui. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Tarpininkas. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai Tarpininkas gauna patvirtinimą apie Kliento atliktą apmokėjimą. Klientas atsiskaito už savo užsakymą vienu iš Tarpininko užsakymo metu nurodomu būdų.

Klientui pateikus užsakymą, Tarpininkas informuoja Klientą (elektroniniu paštu) apie gautą užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus Kliento apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per 3 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.

Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą pas Tarpininką dėl tarpininkavimo paslaugų įsigyti prekes ir jų parvežimo, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Taisyklėmis. Užsakymas yra atšaukiamas per įmanomai trumpiausią laiką, kai Klientas kreipiasi į Tarpininką nurodytais Tarpininko kontaktais ir išreiškia norą atšaukti užsakymą.

GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS

Tarpininkas nėra atsakingas ir jam nekyla atsakomybė už Kliento įsigytas prekes, kai prekės neatitinka Kliento poreikio, jo lūkesčių dėl prekių savybių ir/ar kokybės. Taip pat Tarpininkas nėra atsakingas už Kliento įsigytų prekių saugojimą ar sugadinimą bei bet kokį kitą veiksmą, dėl kurio Kliento įsigytos prekės dingtų ar būtų sugadintos. Tarpininkas yra atsakingas už Kliento įsigytas prekes, kai prekės yra Tarpininko sandėliavimo patalpose ir/ar yra transportavimo būdu gabenamos Klientui.

Klientas dėl prekių grąžinimo, kokybės ir/ar kitų reikalavimų turi teisę kreiptis į tiesioginį pardavėją, iš kurio prekes įsigijo. Tarpininkas tiesiogiai ir/ar netiesiogiai nėra atsakingas už prekių pardavėjo veiksmus.

Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Tarpininkui, už tarpininkavimo paslaugas įsigyti prekes ir jų parvežimą jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme ir/ar užsakymo patvirtinime. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas privalo kreiptis į pardavėją, iš kurio jis įsigijo prekes, tačiau Tarpininkas Klientui pinigų, sumokėtų atliekant užsakymą dėl tarpininkavimo paslaugų įsigyti prekes iš pardavėjo ir jų parvežimą, negrąžina bet kokiu atveju.

Tarpininkas įsipareigoja pristatyti Klientui užsakyme nurodytą ir apmokėtą prekių kiekį. Tarpininkas neatsako tais atvejais, kai prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme ir/ar jis skiriasi dėl pardavėjo kaltės. Pasitaikius prekėms su gamintojo broku, Klientas įsipareigoja kreiptis į pardavėją tiesiogiai.

Klientas dėl prekių grąžinimo privalo kreiptis tiesiogiai į pardavėją. Atskiru Kliento ir Tarpininko raštišku susitarimu, Tarpininkas gali taip pat tarpininkauti dėl prekių grąžinimo/keitimo ar pretenzijos pateikimo pardavėjui.

PREKIŲ IŠSIUNTIMAS IR PRISTATYMAS

Klientas, teikdamas užsakymą, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą. Klientas įsipareigoja užsakymu iš Tarpininko užsakytas prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Tarpininkui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekes pristato Tarpininkas arba jo įgaliotas atstovas. Prekės gali būti pristatomos ir į pašto siuntas, jeigu tokį norą ir valią išreiškė Klientas atlikdamas užsakymą.Užsakymai pristatomi tik Tarpininko ar jo įgalioto atstovo darbo metu ir pristatomi per 14 kalendorinių dienų. Pristatymo laikas gali kisti priklausomai nuo Kliento gyvenamos vietos, jo nurodytų duomenų tikslumo bei kitų aplinkybių. Visais atvejais Tarpininkas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento ar pardavėjo, kuris parduoda Klientui prekes, kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su Tarpininku arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Klientui pasirašius užsakymo perdavimo – priėmimo akte, laikoma, kad užsakymas yra įvykdytas pilna apimtimi, prekės perduotos tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Klientas privalo tai nurodyti užsakymo perdavimo – priėmimo akte dalyvaujant Tarpininkui ar jo atstovui. Klientui neatlikus šių veiksmų, Tarpininkas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas pagal prekių svorį ir pristatymo vietą. Mokestis yra paskaičiuojamas vykdant užsakymą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi pranešimai Tarpininkui turi būti teikiami kontaktų puslapyje nurodytais rekvizitais arba specialiose tam skirtose formose. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti taikiai, ginčai sprendžiami teismingumą nustatant pagal Tarpininko buveinės adresą.